3-stappen model

Blok 1, Onderdeel 1
Mee bezig

3-stappen model

Het 3-stappen model is een handige methode voor verbeteringen die niet al te complex zijn.
Het doel meet je aan de hand van een schaalvraag.

Als facilitator kun je de volgende stappen volgen:

Stap 1

 • Inventariseer de leerlinggerichte onderwerpen waaraan het team wil gaan werken. Doe dit bijvoorbeeld door alle teamleden op losse post-its (één onderwerp per post-it) hun onderwerpen te laten opschrijven. Cluster met het team de post-its en geef elk cluster een overkoepelende naam.
 • Kies met het team welk onderwerp als eerste aan de orde moet komen. Als het team het lastig vindt er één te kiezen, gebruik dan de impactmatrix om een keuze te maken. Parkeer de andere doelen op het parkeerbord zodat daar later op terug gekomen kan worden.
 • Bepaal als team binnen welke periode (tussen 2 en 6 weken) het doel behaald moet zijn.

Stap 2

 • Maak met het team het doel concreet, klein en meetbaar met behulp van de vragen 2a t/m 2g.
  2a: Begin ‘met het eind voor ogen’. De kernvraag: We komen over een half jaar op school en het doel is helemaal gehaald, wat zien en horen we dan bij de leerlingen, in de klas, etc.?
  Schrijf de antwoorden op het bord. Deze elementen gaan helpen als input voor kleine doelen.
  2b: Kies als team een of meerdere doelgroepen (klas, jaarlaag, vak, etc.)
  2c: Stel met het team de eindnorm vast. Gebruik daarvoor de cijfers 1-10. Het cijfer geeft aan hoe het team oordeelt over het behaald zijn van het doel. Als het team het niet eens kan worden over het cijfer neem dan het gemiddelde. Kies realistische (niet al te hoge) streefcijfers.
  2d: Bepaal met het team het cijfer dat de huidige situatie weergeeft (startmeting). Gebruik eventueel weer het gemiddelde.
  2e: Benoem met elkaar wat er al wel goed gaat m.b.t. dit doel. Zet dit bij successen op het bord. En benoem of vraag hoe dat behouden en versterkt kan worden.
  2f: Vraag waar men over een week wil staan, uitgedrukt in een cijfer.
  2g: Formuleer nu het leerlinggerichte, kleine, concrete en meetbare doel (of meerdere doelen) en schrijf deze op het verbeterbord op het vlak Doelen.

Stap 3

 • Bepaal als team welke leraaracties er nodig zijn om het tussenresultaat van volgende week te bereiken.
 • Schrijf de leraaracties (inclusief uitvoerder en deadline) op het verbeterbord van het team.

Stappen in beeld